Målet är en bra skola för alla - hela livet

Glada ungdomar som studerar.

Kommunen driver projektet #pluggavidare som syftar till bättre attityder till skola och utbildning.

I Karlskoga arbetar vi med ett helhetstänk kring det livslånga lärandet - från förskola till vuxenutbildning. På det sättet ger vi våra barn och elever, oavsett ålder, bakgrund och kön möjligheter att prestera utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas så långt som möjligt.

Oavsett var i utbildningssystemen våra elever är så arbetar de alltid för att utveckla språket. Goda språkkunskaper underlättar lärande, utveckling och deltagande i olika situationer. Inte bara i skolan, utan genom hela livet. Alla kommunens pedagoger har ett stort ansvar för språkutvecklingen, oavsett om modersmålet är svenska eller ett annat språk.

Digital teknik för lärandet

En stor utvecklingsfråga, av flera, inom skolan idag är hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av
digital teknik. Eleverna i grundskolan och gymnasiet arbetar i allt större utsträckning i en digital miljö och alla elever har tillgång till digitala lärverktyg.

Satsningar på skolan

Flera av kommunens grundskolor ska rustas de kommande åren och det ska också att byggas en helt ny förskola.

- Att ha tillräckligt med funktionella lokaler är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en bra och inkluderande undervisning. Vi arbetar även med hälsofrämjande aktiviteter för att barn och elever ska trivas, vara pigga och ha bra koncentrationsförmåga, säger skolchef Jan Strid.

Inför framtiden

En utmaning i både Karlskoga och i Sverige är att hitta behörig personal inom skolans alla områden. En annan stor utmaning är att höja kompetensen hos våra elever så att de bättre matchar det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst för nyanlända elever, både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Faktaruta

#pluggavidare

Projektet #pluggavidare pågår 2018-2020 har som mål att förbättra attityden till skola och utbildning. Det ska också visa på fördelarna med högre studier och i slutändan få fler att plugga vidare efter gymnasiet. Det är en fråga som kräver att hela samhället blir involverat och projektet vänder sig till alla som bor och verkar i Karlskoga.

Antal skolor, familjedaghem och fritidsgårdar

  • 30 förskolor (varav 3 fristående)
  • 11 familjedaghem (varav 1 fristående)
  • 11 grundskolor (varav 1 friskola)
  • 2 gymnasieskolor (varav 1 friskola)
  • 2 öppna förskolor (varav 1 fristående)
  • 2 fritidsgårdar

Antal barn och elever i kommunala skolor och förskolor:

  • Förskola: 1 188
  • Grundskola: 3 402
  • Gymnasium: 1 211
  • Vuxenutbildning: 850